مقاله(بررسی شیوه های فرزند پروری و جو عاطفی خانواده کودکان مبتلا به اضطراب فراگیر و کودکان فقد اضطراب)

چکیده: هدف از پژوهش حاضر مقایسه شیوههای فرزند پـروری و جـو عـاطفی خـانواده کودکـان مبـتلا بـه اضطراب فراگیر و کودکان فاقد اضطراب در کودکان پیش دبستانی بود. در ایـن راسـتا 200 کـودک پایـه پیش دبستانی که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند، که از ایـن بـین102 کـودکدارای اضطراب فراگیر و 98 نفر باقیمانده فاقد اضطراب بودند. فرضیه های تحقیق به طور کلی عبـارت ازاین بودندکه بین دو گروه از کودکان سالم و مضطرب از لحاظ سبکهای فرزندپروری (مسـتبدانه ، سـهلگیر، مقتدرانه) والدینشان تفاوت وجود دارد. و همچنین بررسی تفاوت بـین دو گـروه از کودکـان سـالم ومضطرب از لحاظ جو عاطفی خانواده. برای سنجش فرضیه ها از سه مقیـاس پرسشـنامه علائـم مرضـی کودکان (CSI4)، پرسشنامه جو عاطفی و پرسشنامه فرزند پروری دیاناباوم استفاده گردید و یافته ها اکثـرفرضیه های تحقیق و همچنین سؤال تحقیق را تأیید کردند و بر یافته های پـژوهش هـای پیشـین صـحه گذاشتند. مقدمه نمونه و روش نمونه گیری ابزار اندازه گیری یافته ها بحث و نتیجه گیری منبع

ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
درباره آنامیس فایل
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 74
  •   تعداد محصول: 1,553
  •   بازدید امروز : 26,979
  •   بازدید هفته گذشته: 54,904
  •   بازدید ماه گذشته: 434,949