تحقیق(موسیقی قرآن: راهبردی اثربخش در کاهش علائم افسردگی و افزایش خودکارآمدی تحصیلی)

چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر موسیقی و آوای قرآن کریم بر میزان افسردگی و افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان خوابگاهی انجام شد. روش: در قالب یک طرح آزمایشی پیشآزمون/ پسآزمون/ پیگیری با گروه کنترل، از بین جامعهی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه مازندران، بر اساس توزیع نمرات سیاهه ی افسردگی بک و پرسشنامه خودکارآمدی بندورا، 40 نفر از دانشجویانی که سطح افسردگی آنها بالاتر از متوسط بود، انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش ) 20 نفر( و کنترل ) 20 نفر( جایگزین شدند. آزمودنیهای گروه آزمایش به مدت 20 روز، هر روز به مدت 20 دقیقه )در دو نوبت 10 دقیقهای( به سورههای معینی از قرآن کریم )رعد، شمس و مائده( با صدای استاد عبدالباسط و مصطفی اسماعیل گوش دادند، در حالی که گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکرد. میزان افسردگی آزمودنیهای دو گروه پس از پایان 20 روز )پسآزمون( و دو ماه بعدازآن )پیگیری( مورد سنجش قرار گرفت. همچنین با اجرای پرسشنامه خودکارآمدی، تأثیر موسیقی و آوای قرآنکریم نیز مورد پیمایش قرارگرفت. یافتهها: نتایج تحلیل- کوواریانس با افزایش خودکارآمدی تحصیلی کاهش معناداری را در نمرههای افسردگی گروه آزمایش در همبسته نشان داد که اثربخشی موسیقی قرآن کریم تا مرحلهی t پسآزمون نشان داد. همچنین نتایج آزمون پیگیری استمرار داشته است. نتیجهگیری: نتایج پژوهش حاضر از اهمیت کاهش افسردگی و افزایش خودکارآمدی تحصیلی از طریق رجوع به قرآن و موسیقی آن حمایت میکند

ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
درباره آنامیس فایل
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 68
  •   تعداد محصول: 1,407
  •   بازدید امروز : 2,822
  •   بازدید هفته گذشته: 77,071
  •   بازدید ماه گذشته: 276,388