پایان نامه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین

چکیده فصل اول(کلیات تحقیق) مقدمه 2 بیان مسأله 3 اهمیت و ضرورت 4 اهداف تحقیق 5 فرضیه تحقیق 6 فصل دوم(پیشینه و ادبیات تحقیق) مقدمه فصل دوم 9 تعریف خشم 10 علل و ریشه های خشم 11 علل شخصیتی 13 تظاهرات خشم 14 عملکردهای رایج پیرامون خشم 15 علل بروز پرخاشگری 16 والدین و کودکان پرخاشگر 23 تربیت منفی والدین 26 تربیت مثبت والدین 27 راه کارهای مناسب خشم 30 نتیجه گیری 33 عوامل موثر بر پرخاشگری 34 عوامل اجتماعی 36 عصبانیت 38 احساس گناه 38 بی کفایتی 40 غمزدگی و افسردگی، قربانی بودن 41 احساس در دام بودن 42 مجازات نمادین 44 مقررات و انتظارات را مشخص و روشن بیان کنید 45 چگونه تنبیه کنید 46 با طفل جر و بحث نکنید و چانه نزنید 47 جدی باشید 49 زیاده از حد گوش نکنید 50 منطقی باشید 52 روشهای مجازات 53 تعریف پرخاشگری 58 انواع پرخاشگری 60 علل و انگیزه های پرخاشگری 63 کروموزومهای جنسی و پرخاشگری 66 بلوغ جنسی و پرخاشگری 67 درستی و نادرستی نظریه ناکامی- پرخاشگری 70 نقش رسانه های گروهی و فبلمهای تلویزیونی در آموزش پرخاشگری 78 کنترل پرخاشگری 81 فصل سوم(روش تحقیق) جامعه مورد مطالعه 86 حجم نمونه 86 روش نمونه گیری 86 ابزار اندازه گیری 87 روش آماری مربوط به زمینه 88 روش تحقیق 88 فصل چهارم(یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها مقدمه 90 جدول نمرات خام آزمودنی ها ازآزمون پرخاشگری معدلی 91 جدول بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی 93 جدول مقایسه پرخاشگری در بین دانش آموزان دوم و پنجم ابتدایی 94 جدول مقایسه پرخاشگری در بین دانش آموزان سوم و چهارم ابتدایی 95 جدول مقایسه پرخاشگری در بین دانش آموزان ممتاز و ضعیف 96 فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری) بحث و نتیجه گیری 98 محدودیت ها 101 پیشنهادات 102 منابع و مآخذ 103 ضمائم چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبسیتان شهرستان قزوین است که فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینکه بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد و همین طور بین پرخاشگری دانش آموزان ضعیف و دانش آموزان ممتاز تفاوت وجود دارد و همین بین پرخاشگری مقاطع دوم و چهارو سوم و پنجم تفاوت وجود دارد که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان است که 90 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و جهت سنجش فرضیه ها از روش آماری t متغییر مستقل و ضریب بهم بستگی استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابه معنی داری وجود دارد و همین طور بین پرخاشگری دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی تفاوت وجود ندارد.


محصولات مرتبطارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
درباره آنامیس فایل
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 66
  •   تعداد محصول: 1,351
  •   بازدید امروز : 1,543
  •   بازدید هفته گذشته: 25,892
  •   بازدید ماه گذشته: 300,470