پایان نامه(اثربخشی زوج درمانی هیجانمدار بر کنترل عواطف و کاهش دلزدگی زناشویی زوجین و تصویر بدنی زنان)

چکیده این پژوهش با هدف اثربخشی زوج درمانی هیجانمدار )روی رد جانسون، 1985 ( بر کنترل عواطف و کاهش دلزدگی زناشویی زوجین و تصویر بدنی زنان انجام شد. روش تحقیق، یک مطالعوه کارآزموایی بوالینی بوا گوروه شاهد است. نمونه آماری شامل 20 زوج بود که بوا روش نمونوه گیوری در دسوتر انتخواب شودند و بوه طوور تصادفی در گروه آزمایش ) 10 زوج( و شاهد ) 10 زوج( جایگزین شدند. ابزار انودازه گیوری، پرسشونامه کنتورل عواطف )وی یامز و چامب ز، 1997 (، پرسشنامه دلزدگی زناشویی )پاینز، 1996 ( و پرسشنامه روابن بودن _ خوود )کش، 1997 ( بود. گروه آزمایش بین 15 تا 20 ج سه زوج درمانی هیجان مدار دریافوت کردنود. نتوای تح یول کوواریانس نشان میدهد که بین زوجین گروه آزمایش و گروه کنترل در متغیرهای کنتورل عواطوف و دلزدگوی زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد. و همچنین بین زنان گروه آزمایش و گروه کنترل در متغیر تصوویر یودنی تفاوت معناداری وجود دارد. بر اسا یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفوت کوه موداخلات زوج درموانی هیجانمدار با تاکید بر سبکهای دلبستگی و کمک به زوجین برای دسترسی پیدا کردن به هیجانات زیربنوایی و آسیب دیده اولیه در جهت ابراز آنها و با از بین بردن چرخههای تعام ی منفی باعث بهبوود کنتورل عواطوف و کاهش دلزدگی زناشویی در زوجین میشود. از طرفی کاربرد فنون روی رد زوج درمانی هیجانمدار، تصویر بدنی در زنان را بهبود بخشید. فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه .................................................................................................................................................... بیان مسئه ................................................................................................................................................ اهمیت و ضرورت پژوهش ........................................................................................................................ اهداف پژوهش ......................................................................................................................................... فرضیه های پژوهش..................................................................................................................................... تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش ........................................................................................ تعریف نظری زوج درمانی هیجانمدار.................................................................................................... تعریف عمیاتی زوج درمانی هیجان مدار ............................................................................................. تعریف نظری کنترل عواطف ................................................................................................................... تعریف عمیاتی کنترل عواطف................................................................................................................. تعریف نظری دلزدگی زناشویی ............................................................................................................... تعریف عمیاتی دلزدگی زناشویی .......................................................................................................... تعریف نظری تصویر بدنی ....................................................................................................................... تعریف عمیاتی تصویر بدنی .................................................................................................................... فصک دوم: مبانی نظری پژوهش پیشینه نظری ........................................................................................................................................... عاطفه ............................................................................................................................................................ کنترل عواطف و احساسات ...................................................................................................................... پیامدهای عدم کنترل عواطف ................................................................................................................. دلزدگی زناشویی چیست؟ ....................................................................................................................... چگونگی پدیدآیی و تحول دلزدگی ........................................................................................................ علایم دلزدگی زناشویی .............................................................................................................................. مبانی نوری دلزدگی ................................................................................................................................. دلزدگی زناشویی از دیدگاه اصالت وجودی و روان تحلیلی................................................................ سایر دیدگاهها به دلزدگی.......................................................................................................................... متغیرهایی که سبب تشدید دلزدگی میشود ...................................................................................... متغیرهایی که از دلزدگی پیشگیری میکنند ...................................................................................... عوامل مرتبط با دلزدگی زناشویی ........................................................................................................... راههای جلوگیری از دلزدگی زوجی تاریخچه تصویر بدن .................................................................................................................................. تعاریف ارائه شده از تصویر بدن .............................................................................................................. مولفههای تصویر بدن ................................................................................................................................ دیدگاههای نوری تصویر بدنی ................................................................................................................ نظریه روان تح یلگری.............................................................................................................................. نظریه شناختی رفتاری.............................................................................................................................. نظریه مقایسه اجتماعی _ فرهنگی فستینگر ...................................................................................... نظریه طرحواره............................................................................................................................................. نظریه رفتاری _ تحولی.............................................................................................................................. نظریه فرهنگی.............................................................................................................................................. نوریه کنش متقابلگرا ............................................................................................................................. عوامل تاثیر گذار برتصویر بدن طبق تحقیقات انجام شده عبارتند از.............................................. زوج درمانی................................................................................................................................................... خاستگاه روی رد هیجان مدار .................................................................................................................. مفاهیم بنیادی در درمان هیجان مدار .................................................................................................. مفروضه های درمان هیجان مدار ............................................................................................................. اهدا درمان هیجان مدار ....................................................................................................................... ویژگیهای درمان هیجان مدار .............................................................................................................. فرایند درمان هیجان مدار ....................................................................................................................... مرح ه اول: محدود سازی و تضعیف چرخههای تعام ی منفی.......................................................... مرح ه دوم: بازسازی الگوهای تعام ی.................................................................................................... مرح ه سوم: تثبیت و ی پارچه سازی...................................................................................................... روشها و ت نیکهای درمانی روی رد هیجان مدار ............................................................................. راهبرد اول: ایجاد و ابقاء اتحاد درمانی.................................................................................................... راهبرد دوم: دستیابی و قالب دهی مجدد به هیجان............................................................................ راهبرد سوم: ساختاردهی مجدد به تعاملات.......................................................................................... پیشینه عملیاتی ............................................................................................................................... پیشینه داخ ی ............................................................................................................................................ پیشینه خارجی .......................................................................................................................................... فصک سوم: روش پژوهش روش پژوهش .............................................................................................................................................. جامعه آماری ............................................................................................................................................... نمونه آماری و روش نمونهگیری.............................................................................................................. ابزار گردآوری دادهها ............................................................................................................................ مقیا کنترل عواطف................................................................................................................................ پرسشنامهی دلزدگی زناشویی.................................................................................................................. پرسشنامهی روابن چند بعدی بدن _ خود.......................................................................................... شیوۀ اجرا...................................................................................................................................................... شیوه تجزیه و تح یل دادهها.................................................................................................................... فصک چهارم: تجزیه و تحلیک دادهها مقدمه............................................................................................................................................................... شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش ................................................................................................ دادههای استنباطی....................................................................................................................................... پیش فرضهای آماری ................................................................................................................................ فرضیه اول....................................................................................................................................................... فرضیه دوم...................................................................................................................................................... فرضیه سوم ................................................................................................................................................... فصک پنجم: بحث و نتیجهگیری بحث و نتیجهگیری ...................................................................................................................................... محدودیتهای پژوهش ............................................................................................................................... پیشنهادات....................................................................................................................................................... پیشنهادات پژوهشی...................................................................................................................................... پیشنهادات کاربردی .................................................................................................................................... منابع و مآخذ.................................................................................................................................................. پیوستها ........................................................................................................................................................

محصولات مرتبطارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
درباره آنامیس فایل
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 66
  •   تعداد محصول: 1,351
  •   بازدید امروز : 1,609
  •   بازدید هفته گذشته: 25,958
  •   بازدید ماه گذشته: 300,536