تحقیق(بررسی تاثیر برنامه های ماهوارهای بر رشد اجتماعی نوجوانان دبیرستانهای دخترانه و پسرانه مهرشهر کرج)

چکیده امروزه ماهواره به عنوان یکی از رسانه ها و ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزشهای فرهنگی و اجتماعی، در رفتار قشر نوجوان و جوان بویژه دانشجویان و تغییر رفتار اجتماعی آنان، نقش مهمی را ایفا میکند. گسترش روز افزون ماهوارهها، گسترش بیبندوباری و به وجود آمدن فساد فراگیر در جامعه و به انحطاط کشیده شدن برخی از جوانان و گسترش روز افزون مشروبات الکلی، ایجاد گروه های غربی همه نشان از تاثیر روز افزون این شبکههای ماهوارهای بر مخاطبین خود میباشد. هدف: پدیدهای که میتواند در دوران نوجوانی باعث تغییر در میزان رشد اجتماعی نوجوانان باشد، ماهواره و برنامههای ماهواره می- باشد. در پایان دوره نوجوانی، رشد اجتماعی کامل میشود و نوجوان بهعنوان یک جوان اجتماعی وارد اجتماع میشود. لذا در پژوهش حاضر به بررسی فرضیه اصلی که چه رابطهای میان تماشای برنامههای ماهواره بر میزان رشد اجتماعی نوجوانان وجود دارد، پرداختم. نظریه پژوهش ما مبنی بر نظریه کاشت و یادگیری اجتماعی است. روش اجرا: جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دختران و پسران دبیرستانی اول و دوم و سوم (رشتههای ریاضی، تجربی و انسانی) 16 مدرسه دخترانه و پسرانه منطقه 20 شهرستان کرج به 12213 نفر و به تفکیک پسران 5470 نفر و دختران 6743 نفر و تعداد نمونه مورد نظر 382 نفر انتخاب شدند که پس از طی مراحل آموزش در زمینه نحوه پاسخ به سوالات مقیاس از خود دانشآموزان مصاحبه به عمل آمد و برای هر دانش آموز پرسشنامه مخصوص تکمیل گردید. در این تحقیق به منظور بررسی روابط متغیرها و تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیری گام به گام، آزمون تی مستقل، واریانس چند متغیری و آزمون تعقیبی ال.اس.دی برای آزمودن فرضیه های پژوهش استفاده شده است. به منظور کاهش خطا از نرم افزار اس.پی.اس.اس استفاده شده است. علاوه بر این شاخصها در هر گروه از دادهها وضعیت انحراف از توزیع نرمال توسط آزمون کالموگروف-اسمیرنوف بررسی شده است نتیجه: با توجه به اهداف و سوالات پژوهش مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت که ضریب تعیین استاندارد نهایی با p< در سطح 0.0001 F= مقدار 157.7 معنی دار است که نشان میدهد فرضیه اصلی پژوهش تایید شده است.


ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
درباره آنامیس فایل
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 76
  •   تعداد محصول: 1,566
  •   بازدید امروز : 5,674
  •   بازدید هفته گذشته: 30,127
  •   بازدید ماه گذشته: 163,013