تحقیق(اثربخشی بازی درمانی با استفاده از شن بر رفتارهای چالشی و اضطراب کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا)

چکیده هدف: پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی بازی درمانی با استفاده از شن بر رفتارهای چالشی و اضطراب کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا انجام شد. روش: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کودکان پسر 7 تا 11 ساله مبتلا به اختلال اتیسم مراکز درمانی و توانبخشی شهر تهران در سال 1397 بودند، تشکیل دادند. از بین جامعه هدف 16 کودک پسر مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس بر اساس پرسشنامه سنجش دامنه طیف اتیسم انتخاب و در دو گروه آزمایش ) 8 نفر( و کنترل ) 8 نفر( به شیوه تصادفی گمارش شدند. از مقیاس تجدیدنظر شده رفتارهای چالشی بودفیش، سیمونز، پارکر و لوییز ) 2000 ( برای ارزیابی رفتارهای چالشی و فرم والد پرسشنامه اضطراب اسپنس، بارت و تارنر ) 2003 (، برای ارزیابی اضطراب استفاده شد. گروه آزمایش در 10 جلسه 45 دقیقهای در طول دو ماه و نیم روش مداخلهای بازیدرمانی با استفاده از شن را به صورت انفرادی دریافت کرد. در پایان مجدداً هردو گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتهها: یافتههای این پژوهش نشان داد که بازیدرمانی با استفاده از شن موجب کاهش رفتارهای چالشی و اضطراب کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا شد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده میتوان از بازیدرمانی با استفاده از شن به منظور کاهش رفتارهای چالشی و اضطراب کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد به عنوان یک روش مداخلهای مؤثر سود جست.

ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
درباره آنامیس فایل
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 76
  •   تعداد محصول: 1,566
  •   بازدید امروز : 5,654
  •   بازدید هفته گذشته: 30,107
  •   بازدید ماه گذشته: 162,993